Persbericht

Op 1 juni zijn er opnames gemaakt in het Museum “het Oale Meestershuus“ in Slagharen voor het tv programma “Plezier & Passie“ van RTL4. Een programma dat leuke plekken laat zien waar mensen kunnen ontspannen en genieten. Het museum richt zich voornamelijk op de geschiedenis van Slagharen en omgeving, maar ook de huidige activiteiten zijn te zien, zoals de expositie van amateurkunst gemaakt door mensen uit Slagharen en omgeving.

 

De beelden worden uitgezonden op zaterdag 21 juli om ca. 16.30 uur bij RTL4.

Pannenkoeken fietstocht 2018

Medewerkers van het Steekhistorisch Centrum in Slagharen schreven op maandagmorgen, tweede pinksterdag, weer een groot aantal deelnemers in voor de traditionele pannenkoekenfietstocht. Voor de deelnemers was een route uitgezet van ongeveer veertig kilometer. Onderweg was er een versnapering en aan het eindpunt van de tocht wachtten heerlijke pannenkoeken op de deelnemers in de schuur van de fam. Nieuwland te Schuinesloot.

Opening museumjaar 2018 Slagharen

Op zaterdag 7 april was de officiële opening van het museumjaar 2018 in het Oale Meestershuus in Slagharen. Om 14:00 uur hield waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer onder grote belangstelling een welkomstspeech.

Daarna hield dhr. Ab Bout uit Slagharen een verhaal over kunst in het algemeen en de kunst van de lokale kunstenaars, die gezamenlijk de nieuwe expositie in het museum vormen, in het algemeen. Namens het gemeente bestuur voerde wethouder Jansen het woord, en ook hij sprak zijn waardering uit over de mooie expositie. Het is verrassend hoeveel er in het museum bijeengebracht is aan schilderijen, keramiek, iconen, houtsnijwerk enz. enz.  Zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Het museum is geopend.

 

 

 

Verslag A.L.V. d.d. 05-04-2018

Om 20:00 uur opende de waarnemend voorzitter A.J. Nijeboer de goed bezochte ledenvergadering. Na de plichtplegingen werden de notulen en verslagen van secretaris, penningmeester, kascontrole en begroting goedgekeurd. Adelheid Kleinherenbrink-Juurlink nam afscheid van het bestuur en kreeg lof en bloemen toegezwaaid. Als nieuw bestuurslid werd Hans van Wely unaniem gekozen.

Na het officiële gedeelte kreeg dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed, het woord die een uiterst boeiende, leerzame en herkenbare videopresentatie verzorgde en vertelde over de bouwkundige en historische aspecten van boerderijbouw in de weide regio.

Rond 22:00 uur sloot A. J. Nijeboer de vergadering af.

Vertrekkend bestuurslid Adelheid Kleinherenbrink-Juurlink wordt toegesproken door Albert Jan Nijeboer

dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed

Hans van Wely wordt verwelkomt als nieuw bestuurslid

 

 

 

Opening museumjaar 2018 SHC Slagharen

Op 7 april a.s. is de officiële opening van het museumjaar 2018 van het SHC Slagharen om 14.00 uur in de Haarslag achter het museum. Na een welkomstwoord van onze waarnemend voorzitter dhr. Albert Jan Nijeboer, zal dhr. Ab Bout ons iets vertellen over de nieuwe expositie en over amateurkunst in het algemeen.

Een aantal vrijwilligers is al weer een hele tijd bezig met de opbouw van de expositie 2018. Die is dit jaar geheel gewijd aan amateurkunst in onze regio. Via onze oproep, in de Posthoorn van vorig jaar, hebben ongeveer 30 personen gereageerd. Het resultaat: een prachtige verzameling huisvlijt van schilderijen, borduurwerk, iconen, houtsnijwerk, houtdraaiwerk, sieraden en keramiek. Prachtig om te zien wat er zo allemaal gemaakt wordt. Na de officiële opening is er gelegenheid om de expositie te bekijken en, onder het genot van een hapje en een drankje, even gezellig bij te praten.

Vanaf 10 April is het museum weer voor het publiek geopend. Iedereen is van harte welkom om dit te bekijken, echt de moeite waard.

 

 

Fietstocht SHC Slagharen 2018

Om alvast te noteren in Uw agenda.

Op tweede pinksterdag 21 mei a.s. organiseren wij, het Oale Meestershuus in Slagharen, onze traditionele fietstocht  in de mooie omgeving van Slagharen. De start is om 10.00 uur in het museum en de finish is bij de familie Nieuwland in Schuinesloot. Daar kunt U weer genieten van heerlijke pannenkoeken.

Tot dan,

 namens het bestuur,

 Jan Everts 

secretaris

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 5 april 2018 is de algemene ledenvergadering van onze vereniging in de Haarslag, Herenstraat 24 te Slagharen om 20.00 uur.

De agenda is als volgt: 

1.       Opening door waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer.

2.       Berichten van verhindering en mededelingen.

3.       Notulen van de ledenvergadering van 30-03-2017.*

4.       Jaarverslag 2017 door de secretaris.*

5.       Financieel verslag 2017 door penningmeester Linda Soer.**

6.       Verslag van de commissie kascontrole: Dhr. Antoon Gerrits en dhr. Jan Bruins.

7.       Benoeming nieuw lid commissie kascontrole.  Aftredend dhr. Antoon Gerrits.

8.       Begroting 2018 door penningmeester Linda Soer.**

9.       Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Albert Jan Nijeboer en Linda Soer

a)       Het bestuur stelt voor om dhr. Hans van Wely te benoemen als nieuw bestuurslid.

b)      Tegenkandidaten kunnen, voor aanvang van de vergadering, worden ingediend door overlegging van een bereidverklaring van de              kandidaat, welke mede ondertekend dient te zijn door 10 leden.

c)       Het bestuur is nog steeds bezig om de bestaande vacature van voorzitter in te vullen. 

10.   Mededelingen en informatie over de expositie 2018, en de opening van het museumjaar 2018.

11.   Rondvraag.

12.   Sluiting van de officiële vergadering.

13.   Pauze. 

Na de pauze zal dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed, ons informeren over de bouwkundige en historischer aspecten van boerderijbouw.

 

*Deze stukken staan elders in deze Posthoorn vermeld.

**Deze informatie ligt ter vergadering ter inzage bij de penningmeester

Uitnodiging vrijwilligersavond

Beste vrijwilligers,

Het nieuwe museumseizoen 2018 gaat op 7 april weer beginnen. Tijd om weer bij te praten. Waar moet aan gedacht worden? Wat is nieuw? Wat gaat er veranderen?

We nodigen jullie uit op 29 maart om 19.30 uur in de Haarslag. Dan kunnen we jullie informeren over de nieuwe exposities en vragen beantwoorden. Ook het nieuwe rooster moet weer gemaakt worden voor 1 april a.s.

Van groot belang is dat steeds 2 personen in het museum aanwezig moeten zijn. Bij calamiteiten moet altijd iemand actie kunnen onder nemen. Dat kan niet als je alleen bent!

Daarom het verzoek om het formulier, dat jullie hebben ontvangen, voor 22 februari a.s. in te leveren. Mochten jullie mensen uit de familie of uit de buurt kennen die ook wel als vrijwilliger zouden mee willen werken, nodig ze uit, ze zijn van harte welkom. Een aantal extra handen kunnen we goed gebruiken.

Hartelijke groeten en tot ziens op 29 maart a.s.

Namens het bestuur: Jan Everts

Gift voor museum Slagharen

De kerstboomgroep van de buurtvereniging Dr. Willemslaan in Slagharen is al een paar jaar bezig met het maken van kerstbomen inclusief verlichting. Tijdens de kerstdagen zie je ze overal staan. Van het geld dat ze overhielden hebben ze een bedrag van € 400.00 geschonken aan het Museum in Slagharen. Tijdens de bestuursvergadering in januari heeft Bernhard Siebelt van de kerstboomgroep dat kenbaar gemaakt. Waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer, van het Streekhistorisch Centrum, was daar heel blij mee, en zegde toe dat daar een passende bestemming voor gezocht zal worden. 

Namens het bestuur hartelijk dank.

Op de foto de leden van de kerstboomgroep Jan Overberg, Jan Mulder, Ed Kortenaar en Bernhard Siebelt.

Kiekies Kieken 2017

Kieken, herkennen, foto's scannen en de gekregen info opslaan. Ze waren er weer druk mee tijdens het traditionele KIEKIES KIEKEN in de Haarslag bij het museum. De gasten kijken en herkennen, de vrijwilligers scannen en opslaan. Een gezellige bezigheid die het trieste donkere weer vrolijk buitensloot.