Opening museumjaar 2018 SHC Slagharen

Op 7 april a.s. is de officiële opening van het museumjaar 2018 van het SHC Slagharen om 14.00 uur in de Haarslag achter het museum. Na een welkomstwoord van onze waarnemend voorzitter dhr. Albert Jan Nijeboer, zal dhr. Ab Bout ons iets vertellen over de nieuwe expositie en over amateurkunst in het algemeen.

Een aantal vrijwilligers is al weer een hele tijd bezig met de opbouw van de expositie 2018. Die is dit jaar geheel gewijd aan amateurkunst in onze regio. Via onze oproep, in de Posthoorn van vorig jaar, hebben ongeveer 30 personen gereageerd. Het resultaat: een prachtige verzameling huisvlijt van schilderijen, borduurwerk, iconen, houtsnijwerk, houtdraaiwerk, sieraden en keramiek. Prachtig om te zien wat er zo allemaal gemaakt wordt. Na de officiële opening is er gelegenheid om de expositie te bekijken en, onder het genot van een hapje en een drankje, even gezellig bij te praten.

Vanaf 10 April is het museum weer voor het publiek geopend. Iedereen is van harte welkom om dit te bekijken, echt de moeite waard.

 

 

Fietstocht SHC Slagharen 2018

Om alvast te noteren in Uw agenda.

Op tweede pinksterdag 21 mei a.s. organiseren wij, het Oale Meestershuus in Slagharen, onze traditionele fietstocht  in de mooie omgeving van Slagharen. De start is om 10.00 uur in het museum en de finish is bij de familie Nieuwland in Schuinesloot. Daar kunt U weer genieten van heerlijke pannenkoeken.

Tot dan,

 namens het bestuur,

 Jan Everts 

secretaris

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 5 april 2018 is de algemene ledenvergadering van onze vereniging in de Haarslag, Herenstraat 24 te Slagharen om 20.00 uur.

De agenda is als volgt: 

1.       Opening door waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer.

2.       Berichten van verhindering en mededelingen.

3.       Notulen van de ledenvergadering van 30-03-2017.*

4.       Jaarverslag 2017 door de secretaris.*

5.       Financieel verslag 2017 door penningmeester Linda Soer.**

6.       Verslag van de commissie kascontrole: Dhr. Antoon Gerrits en dhr. Jan Bruins.

7.       Benoeming nieuw lid commissie kascontrole.  Aftredend dhr. Antoon Gerrits.

8.       Begroting 2018 door penningmeester Linda Soer.**

9.       Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Albert Jan Nijeboer en Linda Soer

a)       Het bestuur stelt voor om dhr. Hans van Wely te benoemen als nieuw bestuurslid.

b)      Tegenkandidaten kunnen, voor aanvang van de vergadering, worden ingediend door overlegging van een bereidverklaring van de              kandidaat, welke mede ondertekend dient te zijn door 10 leden.

c)       Het bestuur is nog steeds bezig om de bestaande vacature van voorzitter in te vullen. 

10.   Mededelingen en informatie over de expositie 2018, en de opening van het museumjaar 2018.

11.   Rondvraag.

12.   Sluiting van de officiële vergadering.

13.   Pauze. 

Na de pauze zal dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed, ons informeren over de bouwkundige en historischer aspecten van boerderijbouw.

 

*Deze stukken staan elders in deze Posthoorn vermeld.

**Deze informatie ligt ter vergadering ter inzage bij de penningmeester

Uitnodiging vrijwilligersavond

Beste vrijwilligers,

Het nieuwe museumseizoen 2018 gaat op 7 april weer beginnen. Tijd om weer bij te praten. Waar moet aan gedacht worden? Wat is nieuw? Wat gaat er veranderen?

We nodigen jullie uit op 29 maart om 19.30 uur in de Haarslag. Dan kunnen we jullie informeren over de nieuwe exposities en vragen beantwoorden. Ook het nieuwe rooster moet weer gemaakt worden voor 1 april a.s.

Van groot belang is dat steeds 2 personen in het museum aanwezig moeten zijn. Bij calamiteiten moet altijd iemand actie kunnen onder nemen. Dat kan niet als je alleen bent!

Daarom het verzoek om het formulier, dat jullie hebben ontvangen, voor 22 februari a.s. in te leveren. Mochten jullie mensen uit de familie of uit de buurt kennen die ook wel als vrijwilliger zouden mee willen werken, nodig ze uit, ze zijn van harte welkom. Een aantal extra handen kunnen we goed gebruiken.

Hartelijke groeten en tot ziens op 29 maart a.s.

Namens het bestuur: Jan Everts

Gift voor museum Slagharen

De kerstboomgroep van de buurtvereniging Dr. Willemslaan in Slagharen is al een paar jaar bezig met het maken van kerstbomen inclusief verlichting. Tijdens de kerstdagen zie je ze overal staan. Van het geld dat ze overhielden hebben ze een bedrag van € 400.00 geschonken aan het Museum in Slagharen. Tijdens de bestuursvergadering in januari heeft Bernhard Siebelt van de kerstboomgroep dat kenbaar gemaakt. Waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer, van het Streekhistorisch Centrum, was daar heel blij mee, en zegde toe dat daar een passende bestemming voor gezocht zal worden. 

Namens het bestuur hartelijk dank.

Op de foto de leden van de kerstboomgroep Jan Overberg, Jan Mulder, Ed Kortenaar en Bernhard Siebelt.

Kiekies Kieken 2017

Kieken, herkennen, foto's scannen en de gekregen info opslaan. Ze waren er weer druk mee tijdens het traditionele KIEKIES KIEKEN in de Haarslag bij het museum. De gasten kijken en herkennen, de vrijwilligers scannen en opslaan. Een gezellige bezigheid die het trieste donkere weer vrolijk buitensloot.
 
 
 
 

Kerstmarkt 2017

Hieronder enkele foto's van de Kerstmarkt van 2017.

Voor het videoverslag, gemaakt door Roelof Overweg, klik op deze link.

Sint op museumbezoek

Zaterdagmiddag 25 november was de Sint met zijn Pieten in het museum ’t Olde Meestershuus in Slagharen. Daar ontving hij op een speciale auditie een groot aantal kinderen met pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s.

Bij binnenkomst stond de welkom Piet die na een begroetingsritueel de gasten binnenliet. Daar zat de schmink Piet klaar om de kinderen een roetveeg te geven en een kleurtje op de lippen. Daarna ging het naar de zing Pieten waarna de Pepernoten Piet hen opwachtte om samen pepernoten te kneden en te bakken. Vervolgens naar de rijm Piet en dan…..ja op auditie bij Sint en Hoofdpiet. Alle kinderen zongen voor de Goedheiligman en de Hoofdpiet was hartelijk en gul met strooigoed. Buiten dartelden de verkeersregel Pieten door de bussen van het streekvervoer om de reizigers ook van het suikergoed te laten delen. Geweldig hoe de chauffeurs en de reizigers hierop reageerden. Een fantastische middag die menig kinder- en ouder hart sneller deed kloppen. Top olde Meestershuus.

Voor meerdere foto's zie ons fotoalbum.

 

 

Kerstmarkt bij het Museum Slagharen

Zoals U weet is op 8 december de kerstmarkt op het kerkplein.

Ook het museum is dan weer in kerstsfeer en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Het Dickens koor uit Slagharen onder leiding van Wies Hultink zal haar medewerking verlenen aan dit festijn.  Zij zullen op het terrein van het museum hun zangkunsten ten gehore brengen in een gezellig verlicht museumterrein.

Allen van harte welkom.

Vrijwilligersavond Streek Historisch Centrum

Zoals gebruikelijk aan het eind van het museumseizoen organiseert het bestuur van het SHC Slagharen een avond voor haar vrijwilligers als dank voor hun inzet. Voorzitter Albert Jan Nijeboer mocht een groot aantal van deze trouwe medewerkers welkom heten.

 

Hij riep hen op om ook mee te denken over thema’s voor exposities. Eén van de nieuwe ideeën voor het komende seizoen is een expositie van (amateurs) kunstenaars uit de regio. Alle kunstuitingen zijn welkom om zich aan te melden. Het bezoekers aantal bleef afgelopen seizoen iets achter dus dat kan wel een impuls gebruiken. Het gebouw de Haarslag kende een goed jaar met een volle bezetting. Na deze intro werd de avond overgenomen door DUODIO uit Kloosterhaar die met het bekende spel ‘Ik hou van Holland’ voor veel plezier en hilarische hoogtepunten zorgde. Tegen half elf keerde een ieder met een fijn gevoel huiswaarts. De avond was super geslaagd. Zaterdag 25 november (vanaf 13.30 uur) wordt het Oale Meestershuus omgedoopt tot het Sinterklaashuus, en op vrijdag 8 december is de kerstmarkt op het kerkplein in Slagharen. Het museum zal dan weer open zijn in kerstsfeer.

Zie voor meerdere foto's ons fotoalbum.